གསར་འགྱུར།新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅ཆེད་མཁས།书坛名家ཡིག་མཁན།书坛达人ཡིག་བྲིས་པ།书坛新秀གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程འཆད་ཁྲིད་དོ་ར།书法讲堂ཡིག་གཟུགས་ཀ་དཔེ། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料སྡེ་ཁག་འོས་སྦྱོར།团体推介གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家

སྙེ་བྲིས་ལ་བརྒྱུས་པའི་སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བ།

2017-11-06 01:15来源:བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དྲ་བ།作者:མཚོ་ཁ་བ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ། བྲིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།浏览数:1543 

    དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་མཚོ་ཁ་བ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་བཀོད་བཞིན་ཁོང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ནར་མའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་བསྐུར་བའི་བསྟན་བཅོས་སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བ་ཞེས་པ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་སྙེ་བྲིས་ཀྱི་ཡིག་མཁན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དབུ་ཅན་སྙེ་བྲིས་སུ་བཞེངས།


སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་རྒན་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་དང་སུག་བྲིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་གཟིགས་རོགས།
上一页 1 2 下一页
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部