སྙེ་བྲིས་ལ་བརྒྱུས་པའི་སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བ།

2017-11-06 01:15来源:བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དྲ་བ།作者:མཚོ་ཁ་བ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ། བྲིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།浏览数:1387 

    དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་མཚོ་ཁ་བ་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་བཀོད་བཞིན་ཁོང་གི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ནར་མའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལེགས་པའི་ལམ་དུ་བསྐུར་བའི་བསྟན་བཅོས་སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བ་ཞེས་པ་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་སྙེ་བྲིས་ཀྱི་ཡིག་མཁན་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོས་དབུ་ཅན་སྙེ་བྲིས་སུ་བཞེངས།


སློབ་མའི་ཀུན་སྤྱོད་བཅའ་ཡིག་སུམ་ཅུ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་རྒན་རྒྱ་ཡེ་བཀྲ་བྷོ་དང་སུག་བྲིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།
ཤོག་ངོས་རྗེས་མར་གཟིགས་རོགས།
上一页
1
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部