གསར་འགྱུར། 新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅ཆེད་མཁས།书坛名家ཡིག་མཁན།书坛达人ཡིག་བྲིས་པ།书坛新秀གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程འཆད་ཁྲིད་དོ་ར།书法讲堂ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料སྡེ་ཁག་འོས་སྦྱོར།团体推介གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家

བོད་ཡིག་གི་སྐུང་ཡིག་དང་ཚིག་སྡུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།

2017-08-27 22:16浏览数:2192 

བོད་ཡིག་གི་སྐུང་ཡིག་དང་ཚིག་སྡུད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་རགས་ཙམ་དཔྱད་པ།


རྩོམ་པ་པོ་ངོ་སྤྲོད།

    ཚེ་རྡོར། ༡༩༩༢ལོར་རྨ་ཆུའི་དངུལ་རྭ་སྡེ་བའི་འབྲོག་ཁྱིམ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས། ༢༠༡༧ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དགེ་འོས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རྩོམ་རིག་ཆེད་ལས་ཀྱི་སློབ་རམས་པ་མཐར་ཕྱིན།  ད་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་བརྒྱུད་དེ་སློབ་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། སློབ་གསེང་གི་བར་སྐབས་སུ་དངུལ་རྭ་གཉན་ཐོག་དགོན་ནས་སུམ་རྟགས་དང་སྙན་ངག ཡིག་གཟུགས་སོགས་གཙོས་རིག་གནས་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པ་ཧུར་ཐག་བྱས། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་དུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ལ་ཆེད་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱ་འཆར་ཡོད་དོ། །

上一页
1
会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部