གསར་འགྱུར། 新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅མི་སྒེར་གྱི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།个人展厅གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅སྐད་འཕྲིན་ལས་སྟེགས་མཐོང་བ་ཀུན་སྨོན།微信平台书法大观གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家
གནའ་དཔེ་དང་ཡིག་ཆས་སྐོར་ཞིག
2017-05-28 09:13来源:བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དྲ་བ།作者:མི་གསལ།浏览数:381 ཅོ་ནེ་དགོན་ཆེན་རྟེན་མཛོད་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་བའི་དབུ་ཤོག

卓尼禅定寺镇馆之宝——金版般若波罗蜜多མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་གནའ་དཔེ་གསེར་བྲིས་མ།

收藏在青海西宁藏医博物馆的金版文献མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་གསོ་རིག་དཔེ་ཐོར།

收藏在青海西宁藏医博物馆的医学文献残卷མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གནའ་དཔེ་།

收藏在青海西宁藏医博物馆的藏医古书མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཡིག་མཁན་གཅེས་ནོར་བཞི་ཡ་གྱལ་སྣ་ག་བུམ།

收藏在青海西宁藏医博物馆的藏族书房四宝之一——墨甁མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་གནའ་དཔེ།

收藏在青海西宁藏医博物馆的藏文古籍མཚོ་སྔོན་གསོ་རིག་གནའ་རྫས་ཁང་ན་བཞུགས་པའི་ཡིག་ཐམ།

收藏在青海西宁藏医博物馆的名章会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部