གསར་འགྱུར། 新闻中心སྤྱི་བསྒྲགས།公告ས་ཁུལ་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།地区展厅ཐུན་མོང་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།集体展厅ཆེད་མཁས།书坛名家ཡིག་མཁན།书坛达人ཡིག་བྲིས་པ།书坛新秀གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་ཡིག་གཟུགས།雪域女性展厅སློབ་རའི་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།校园展厅འགྲན་ཞུགས་ཁང་།参赛厅གནའ་དཔེ་ཉར་ཚགས།古籍收藏ཡིག་གཟུགས་སྒྱུ་རྩལ།书法艺术ཤེས་བྱའི་ཟེགས་མ།书法常识དཔྱད་རྩོམ།  论  文བརྙན་གཟུགས་དཔེ་ཁྲིད།视频教程འཆད་ཁྲིད་དོ་ར།书法讲堂ཡིག་གཟུགས་མ་ཕྱི། 字帖བསླབ་དེབ།学习资料སྡེ་ཁག་འོས་སྦྱོར།团体推介གནའ་ཉེ་རབས་ཡིག་མཁན།古近代名家དེང་རབས་ཡིག་མཁན།现代名家

༄༅།།བོད་ཀྱི་ཕྱི་རབས་སྨྱུག་ཐོག་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་གི་བརྩམས་ཆོས་འགྲེམ་སྟོན།

2015-05-23 11:51浏览数:904 

ཀན་སུའུ་ཀྲུང་དབྱི་སློབ་ཆེན་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སློབ་གླིང་གི་ཕུལ་བྱུང་ཕྱི་རབས་སྨྱུག་ཐོག་པ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་གི་ཡིག་གཟུགས་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་།


གཅིག  ཡིག་གཟུགས་བརྩམས་ཆོས།

གཉིས་པ། ལྷ་རིས་སྒྱུ་རྩལ་ཕྱོགས་ཀྱི་བརྩམས་ཆོས།


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部